zondag, 27 november 2022
spot_img
HomeNieuwsHengeveldeHengevelde weer in trek bij de kievit

Hengevelde weer in trek bij de kievit

Hengevelde – Kieviten treffen aan de rand van Hengevelde weer een voldoende goede combinatie van broed- en foerageergebied aan. Hier werden dit jaar door Tonnie Rupert en Herbert Bloem van de stichting Weidevogels Hof van Twente negen broedparen van deze noodlijdende weidevogel aangetroffen. In het hoge gras van een weiland kon veilig worden gebroed en op de akkers en kruidenrijke graslanden op naburige erven werd voldoende voedsel aangetroffen voor de jonge kieviten. De aanleg van een aantal wadi’s in een naastgelegen uitbreidingsplan zal het gebied mogelijk in de toekomst nog aantrekkelijker maken voor deze en andere onder druk staande weidevogels. 

Na een lange periode van afwezigheid broeden kieviten weer op de hoek van de Janninksweg en Needsestraat in Hengevelde. Het gebied, niet groter dan een paar hectare, stond in het verleden bekend als een geliefde broedplaats van vele soorten weidevogels. Grutto, scholekster, tureluur en wulp werden er naast de kievit rond april volop gespot. Na drainage en door bemesting en beweiding hielden de meeste weidevogels het daar echter lange tijd voor gezien. 

Tot dat vrijwilligers Tonnie Rupert en Herbert Bloem in het hoge raaigras van het weiland steeds meer broedende kieviten aantroffen en uit voorzorg steeds meer beschermende maatregelen namen, waardoor de overlevingskansen van de broedsels en de toekomstige kuikens toenamen. Zo werden niet alleen de gevonden nesten geteld en gemarkeerd. Ook werden aangetroffen nesten op schalen gelegd om de broedsels droog te houden tijdens natte periodes. Broedsels werden afgeschermd met gaas om ze te beschermen tegen predatoren en tot slot werden vlak voor het maaien de op de schalen gelegde broedsels met jongen verplaatst naar veiliger oorden aan de randen van het weiland. Dat dit geen belemmering vormde voor de ouderparen bleek wel daar deze gewoon mee verkasten en de kuikens onder de zorg van de ouders bleven.

Pasgeboren kieviten zijn zogenaamde nestvlieders, die na de geboorte snel het nest verlaten en zelfstandig op zoek gaan naar voedsel onder toeziend oog van de alerte ouderparen. Wormen en insecten zijn dan vooral in trek bij de kuikens die deze dagelijks in groten getale naar binnen werken. Voedsel dat onvoldoende wordt gevonden in het hoge gras van het weiland, maar wel op het erf van de naastgelegen buurman die er een vijftal jaar geleden kwam wonen en zijn erf met adviezen van Landschap Overijssel, stichting Hofvogels en hovenier Geerdink omtoverde tot een succesvol natuurerf. Een erf dat een veilige leefomgeving voor allerhande soorten vogels en amfibieën werd. Maar ook een erf waar de patrijs en fazant zich al enkele jaren thuis voelen en hun jongen hebben grootgebracht.

De familie spot dit jaar in toenemende mate foeragerende kievitkuikens en hun ouders aan op de kruidenrijke stroken land rond de grote kikkerpoel op het erf. Kruidenrijke stroken met veel insecten en wormen en voor de kuikens een aantrekkelijk foerageergebied met een gevarieerde menukaart. Eind deze maand zaait de erfeigenaar zelfs weer eigenhandig circa 1500 m2 meter kruidenrijke groenstroken op zijn erf voor bijen en andere insecten. 

Het aantal broedsuccessen van weidevogels als kievit, grutto en wulp neemt in Hof van Twente geleidelijk af. Broedsuccessen die worden gemeten aan de hand van door de stichting Weidevogels Hof van Twente geregistreerde broedparen. Daar waar in  Hof van Twente jaarlijks slechts nog enkele tientallen broedende grutto’s en wulpen worden geregistreerd, neemt het aantal broedparen onder de kieviten geleidelijk af van 310 broedparen in 2016 naar 266 broedparen in 2021.

Het is te vroeg om de combinatie van factoren aan de Janninksweg als succes te claimen in relatie met de aangetroffen broedparen van de kievit. Andere soorten als grutto, wulp en tureluur zijn er nog niet echt teruggekeerd. Wel is duidelijk dat de intensieve betrokkenheid van vrijwilligers als Tonnie Rupert en Herbert Bloem in combinatie met de groene investeringen van de erfeigenaar aan de wieg staan van deze positieve ontwikkeling. Een ontwikkeling die hoop geeft voor toekomstige broedparen.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Laatste Nieuws

Lifestyle