maandag, 6 februari 2023
spot_img
HomeGemeenteMaatregelen bekend voor veilige onbewaakte spoorwegovergangen

Maatregelen bekend voor veilige onbewaakte spoorwegovergangen

ProRail en gemeente Hof van Twente akkoord over uitwerking

ProRail en de gemeente Hof van Twente hebben overeenstemming bereikt over de beveiliging van 13 Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) in de gemeente. Per overweg is besproken met de betrokken partijen of de overweg kan worden opgeheven of niet, en hoe de bereikbaarheid dan geregeld moet worden. Deze maatregelen zijn nu per overweg bekend en worden op 14 december voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aanleiding

Het Rijk vindt dat onbewaakte overwegen teveel gevaarlijke situaties opleveren. Daarom heeft het Rijk aan ProRail gevraagd het aantal Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) uiterlijk in 2023 terug te brengen tot nul. In de gemeente Hof van Twente liggen 13 NABO’s. Daarvan zijn 8 NABO’s openbaar of openbaar toegankelijk. Voor deze situaties is een regionale bijdrage nodig. 5 NABO’s zijn niet openbaar toegankelijk, deze worden volledig door het Ministerie van IenW gefinancierd.

Maatregelen

Voor de openbare NABO’s heeft ProRail samen met de gemeente bereikt dat alle 8 openbare NABO’s worden opgeheven terwijl de verbindingen – soms met een kleine omweg – in stand blijven.

De maatregelen per NABO zijn:

  • – NABO t.h.v. de Kooidijk: opheffen; realiseren van voetgangersbrug, het fiets- en paardennetwerk wordt verlegd via de Stationsweg;
  • – NABO t.h.v. zijweg Herikervlierweg/Stokkumervlierweg: opheffen; realiseren van voetgangerstunnel met trappen, waar ook fietsers met de fiets aan de hand doorheen kunnen;
  • – NABO in de IJsbaanweg: opheffen; realiseren van verbindingspaden aan noord- en zuidzijde parallel aan het spoor naar een te maken tunnel in de Heijinksweg (zie volgende punt);
  • – NABO in de Heijinksweg: opheffen; realiseren van een tunnel die toegankelijk is voor wandelaars en fietsers
  • – NABO Zompepad: opheffen; realiseren van verbindend voet/fietspad tussen de bestaande beveiligde perronoverweg en het Zompepad;
  • – NABO Wachtpostdijk: opheffen; ontsluitingsweg maken t.b.v. Wachtpostdijk 4
  • – NABO Grensweg West: opheffen; verbindingspad (fietspad en calamiteitenontsluiting) realiseren aan de Noordzijde van het spoor tussen Grensweg West en Grensweg Oost
  • – NABO Grensweg Oost: beveiligen met slagbomen.

Overleggen met belanghebbenden Voor elke overweg is overleg geweest met de betrokkenen. In Goor waren de meeste belanghebbenden, omdat hier 6 van de 8 openbare NABO’s liggen. Met name de overwegen bij het Zompepad, de Heijinksweg en de IJsbaanweg worden door veel Gorenaren gebruikt. Voor deze 3 overwegen is een werkgroep opgericht met daarin – naast ProRail en de gemeente – vertegenwoordigers van de Stadsraad Goor, buurt Heijinksweg en Gossinksweide, Stichting Stads-Regge Goor, Netwerk wandelroutes Overijssel en Regio Twente en de rentmeester van Weldam. Met deze werkgroep is meerdere keren overlegd en de werkgroep kan zich vinden in de oplossingen voor het de Heijinksweg, IJsbaanweg en het Zompepad.

Voor de NABO’s aan de oostzijde van Goor – de Wachtpostdijk, Grensweg West en Grensweg Oost – zijn diverse gesprekken gevoerd met alle omwonenden, tot zeer recent nog, waarbij zij hun belangen hebben aangegeven. ProRail en de gemeente hebben bij het opstellen van het maatregelenplan daar goed naar gekeken. Aan de belangen wordt zoveel mogelijk tegemoetgekomen door: omrijdvergoeding, mogelijke grondruil (d.m.v. koop en verkoop) en een calamiteitenontsluiting (met hek tegen sluipverkeer). Hoewel misschien niet iedereen voor 100% tevreden zal zijn, is er naar onze mening sprake van een acceptabel compromis.

In de zomer heeft een groep aanwonenden in de zomer een buurtplan gemaakt waarin wordt voorgesteld om – naast de Wachtpostdijk (i.p.v. Grensweg West), ook de niet-openbare NABO Keizersteeg te beveiligen. ProRail heeft aangegeven dat dit voor één woning een onevenredig zware maatregel is. Bovendien is een beveiligde overweg een minder veilige oplossing dan een opgeheven overweg. Ook is het Buurtplan bijna € 1 miljoen duurder dan het beoogde maatregelenplan. Daarom wordt de overweg Keizersteeg toch gesloten. De buurt kan oversteken via de overweg Grensweg Oost, waardoor het buurtplan helaas geen reële mogelijkheid is.

Kosten

De totale kosten worden begroot op € 6,4 miljoen. Het Rijk financiert de helft van de totale kosten, de regio financiert de andere helft. Dit regionale aandeel van de kosten wordt betaald door de provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente. Beide partijen betalen elk ongeveer de helft. De gemeente heeft een bedrag van € 1,6 miljoen hiervoor in de begroting opgenomen. De Provincie heeft een subsidieregeling ingesteld met een maximum van € 1,55 miljoen.

Vervolg

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het maatregelenpakket en de daaruit voortkomende voorgenomen besluiten tot onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergangen die volledig worden afgesloten. Dit betreft de overwegen ‘IJsbaanweg’, ‘Zompepad’, ‘Wachtpostdijk’ en Grensweg West’. Bij instemming van de gemeenteraad worden deze voorgenomen besluiten gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Mochten er dan bezwaren worden ingediend, zal de gemeenteraad die betrekken bij het nemen van een definitief besluit tot onttrekking aan de openbaarheid.

Na het nemen van de definitieve onttrekkingsbesluiten zullen de werkzaamheden worden opgestart met als doel om de acht openbare NABO’s in Hof van Twente vóór 2024 gesaneerd te hebben.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Gemeente

Laatste Nieuws